Чи у: Онлайн олимпиады для школьников — пройди олимпиаду и получи диплом

Содержание

Чи у Йесо Чырысти?

Фарст

Дзуапп

чи у Йесо Чырысти? Ацы фарсты ныхмё, “Ис ёви нё Хуыцау?”, хёрз цъус адёймаг бафарста ис ёви нё Йесо Чырысти. Ёхсёнады зындгонд у, цёмёй ёцёгёйдёр уыди Йесо, кёцы рацу-бацу кодта зёххы цъарыл, Израилы 2000 азы размё. Быцёу кёнынц уёд, Йесойы тыххёй ныхас куы цёуы. Зёгъён ис ёмё нё алы уёрёхёй ахёлиугонд дин ахуыр кёны, цёмёй Йесо уыди Пехуымпар, кёнё хорз Ахуыргёнёг, кёнё Хуыцауы Лёг. Проблемё уый мидёг ис, ёмё нын Библи дзуры, цёмёй Йесо Пехуымпарёй, Ахуыргёнёгёй дёр кёнё Хуыцауы Лёгёй дёр бирё уёлдёр уыд.

С. Е. Льюис йё чиныджы “чырыстондзинад хуымётёгёй” афтё фыссы: “Амёй ёз архайын, цёмёй адёймёгтё ма зёгъой исты мёнгдзинад Уый (Йесо Чырыстийы) тыххёй: “Ёз цёттё дён райсон Йесойы уырнындзинад, куыд иууыл уёлдёр моралон Ахуыргёнёг, фёлё ёз нё исын уый, куыд Хуыцауы.” Ай мах ма хъуамё зёгъём. Адёймаг, кёцы хёрз чысылдёрёй у адёймаг, ёмё дзуры исты ахём, кёцы дзырдта Йесо, нёй гёнён ёмё уа иууыл уёлдёр моралон Ахуыргёнёг. Уый кёнё ёрра у – уыцы адёймаджы нгёсёй, кёцы ёнхъёл у, цёмёй уый фых айк у – кёнё зындоны хёйрёг у. Сымах хъуамё сёвзарат. Ацы адёймаг кёнё уыд ёмё у Хуыцауы Фырт, кёнё у ёрра ёмё ноджы фыддёр исты… уё бон у ёмё йё ёррайыл банымайат, уё бон у ёмё йыл бату кёнат ёмё йё хёйрёгау ныммарат. Кёнё-та йё къёхты размё ёрхауын ёмё йё схонын Хуыцау. Фёлё цёй ёмё ныууадзём ёнёхъуаджы ныхёстё, цыма уый иууыл стырдёр ахуыргёнёг уыд. Уый ай махён нё бамбарын кодта ёмё нёдёр йё хъуыдыйы уыд йё саразын”.

Уёдё, чи у Йесо? Цы нын зёгъы Библи, чи уыд Уый? Сёрёй, цёй ёмё бафёрсём Йесойы ныхёстё: Иоанн 10:30: “Ёз ёмё Мё Фыд иу стём”. Иу бакастёй, ай нёу куырдиаты хуызён ёрвон ёрдзыхъёдыл. Фёлё ма лёмбынёг ёркёсут ацы куырдиатыл дзуттёгты реакцимё: “Дзуттёгтё йын дзуапп радтой: хорз хъуыддёгты тыххёй Дё нё хъавём дуртёй амарынмё, фёлё Ды, адёймаг, Дёхицёй Хуыцау кёй аразыс ёмё уымёй Хуыцауы кёй фауыс” (Иоанн 10:30). Дзуттёгтё Йесойы ныхас айстой афтё, цыма уый йёхи хуыдта Хуыцау. Иннё рёнхъыты Йесо нё раст кёны дзуттёгты ныхёсты “ Ёз афтё нё зёгъын, цымёй ёз Хуыцау дён”. Ай уымё амоны, ёмё Йесо ёцёгёйдёр кёй дзырдта, цёмёй уый Хуыцау у: “Ёз ёмё Мё Фыд иу стём” (Иоанн 10:30). Иоанн 8:58-ы ноджы иу цёвиттон ис. Йесо сын загъта: “Рёстдзинад уын зёгъдзынён, Йесо дзуапп дётты, Авраамы райгуырдмё дёр Ёз Дён!” Ёмё та фёстёмё, дзуаппён, дзуттёгтё дуртё систой, куыд Ыл сё ныццёвой афтё (Иоанн 8:59). Йесо нын зёгъы “Ёз дён” ёмё ай комкоммё куырдиат у зёронд фёдзёхстмё (кёрон 3:4). Цёмён сё фёндыд дзуттёгты Йесойы дурты бын фёкёнын, кёд ёмё уый ницы загъта ахёмёй, сёрмагондёй та, Уый нё загъта, ёмё уый Хуыцау у.

Иоанн 1:1 зёгъы, цёмёй “… ёмё Дзырд уыди Хуыцаумё, ёмё Дзырд уыди Хуыцау”. Иоанн 1:14 зёгъы, цёмёй “Дзырд сси Адёймаг ёмё ёрцарди не ‘хсён, уыди хорзёхы ёмё ёцёгады суадон. Ёмё мах федтам Йё намыс – Фыды иунёг Фырты намыс”. Ай та ёргомёй амоны ууыл, цёмёй Йесо у баурёй конд Хуыцау. Фома йын дзуапп радта: “Мё Хицау ёмё Мё Хуыцау!” (Иоанн 20:28). Йесо уый не сраст кодта. Апостол Тит фыссы афтё: “Уыцы хорзёхы руаджы мах зёрдёдарайгёйё ёнхъёлмё кёсём, не стыр Хуыцау ёмё Ирвёзынгёнёг Йесо Чырыстийы намыс кёд раргом уыдзён, уыцы тёхудиаджы бонмё” (Титмё 2:13). Апостол Петр дёр афтё зёгъы: “ … Йесо Чырыстийы цагъар ёмё апостолёй, — нё Хуыцау ёмё Ирвёзынгёнёг Йесо Чырыстийы рёстады руаджы нё зынаргъ уырнындзинадёй чи схайджын, уыдонмё”. (Сыгъ. Апостол Петры (дыккаг) 1:1). Уёларвон Фыд дёр ёвдисён у Йесойы удгоймагдзинады тыххёй: “Фёлё Уый зёгъы: Мёнё уын мё фёдзёхст, ёз уё куыд бауарзтон, афтё уарзут кёрёдзийы ёнусёй ёнусмё”. Зёронд Фёдзёхсты Чырыстийы пехуымпартё дзурынц Уый Уёларвондзинадыл.

Куыддёриддёр С.Е. Льюис загъта уымё гёсгё, Йесойы фёдзёхст, куыд хорз ахуыргёнёджы, нёу раст позици. Йесо ёргомёй равдыста, цёмёй уый Хуыцау кёй у. Уый Хуыцау куы нё уаид, уёд уый фёлитой у ёмё уымё гёсгё нёдёр пехуымпар ёмё нёдёр хорз ахуыргёнёг у. Нырыккон, (ахуыргёндтё) бёлвырд кёнынц, цёмёй Библи куыд фыссы уымё гёсгё Йесо нё загъта ацы дзырдтён сё фылдёры. Фёлё чи стём мах, цёмёй быцёу кёнём ууыл, цы загъта ёмё цы нё загъта Йесо. Куыд йё бон у “ахуыргондён”, кёцы дыууё мин азтёй у адардгонд Чырыстийё, уа йын хуыздёр бакаст кёд цы загъта ёмё цы нё загъта Йесо, уыцы адёмтимё абаргёйё, кёцытё Йесойы эпохёйы йемё иумё цардысты, лёггад ын кодтой, ёмё сё ахуыр кодта. (Иоанн 14:26).

Цёмён у Йесойы гомагдзинады фарст афтё нысаниуёгджын? Цёмён ын ис ахём нысаниуёг Йесо Хуыцау у ёви нё? Алцёмёй нысаниуёгджындёр цёмён хъуамё уа Йесо Хуыцау, у уый, ёмё уый куы нё уыдаид Хуыцау, уёд йё мёлёт нё уыдаит фаг ёппёт дунейы тёригъёдты тыххёй. Уый у Хуыцауимё фидауынгёнёг нывонд нё тёригъёдты тыххёй, ёмё ёрмёст мах тёригъёдты тыххёй нё, фёлё ёппёт дунейы тёригъёдты тыххёй дёр (1Иоанн 2:2). Фёлё нё Хуыцау кёй уарзы, уый равдыста, тёригъёдджынтё ма куы уыдыстём, уёдЧырысти мах сёраппонд кёй амард, уымёй (Ромёгтём 5:8; 2Коринфёгтём 5:21). Йесо Хуыцау хъуамё уыдаид уый тыххёй, цёмёй нё хёсы бафидын йё бон суыдаид. Йесо адёймаг хъуамё уыдаид, цёмёй амардаид. Фервёзын ёрмёстдёр Йесойы уырнындзинады ис! Йесойы уёларвондзинад у иунёг-иу фёндаг Хуыцаумё. Уёларвон Йесо нын зёгъы: “Ёз дён фёндаг, ёцёгад ёмё цард. Мё фыдмё ничи ёрцёудзён, Мё фёрцы куы не рцёуа, уёд” (Иоанн 14:6).

EnglishРаздёхын гуырдзиаг ёвзаджы райдайён фарсыл

Чи у Йесо Чырысти?

Тай Чи в Москве | Republika

Для всех поклонников китайских оздоровительных гимнастик фитнес-государство [Republika] в Москве предлагает занятия Тай Чи. Медленные, красивые движения Тай Чи напоминают древний танец. Посещая тренировки Тай Чи, вы постигнете все мудрость древних даоссов, познаете себя, уравновесите свой внутренний мир. Также регулярные занятия Тай Чи в фитнес- клубах [Republika] в Москве благотворно влияют на продолжительность жизни и на состояние здоровья.

Тай Чи или Тайцзицюань древнее китайское боевое искусство. Тай Чи переводится как «Кулак великого предела». Методики Тай Чи насчитывают ни одно столетие. За это время были разработаны упражнения, которые укрепляли здоровье, помогали сохранить молодость и продлевали жизнь. Основана Тай Чи на управлением энергиями Инь и Ян. Именно когда энергии Инь и Ян сбалансированы в теле человека, он способен добиваться поразительных результатов. Поэтому к занятиям Тай Чи не допускаются дети младше 10 лет. Ребенку сложно осознать и понять философию Тай Чи. А без правильного понятия и осознанного управления энергиями Тай Чи не больше, чем модная гимнастика. Также, несмотря на плавные движения, Тай Чи является боевой гимнастикой.

Плюсы занятий Тай Чи

В Китае занятия Тай Чи популярны среди пожилых людей, но это совсем не значит, что Тай Чи не предназначена для молодых и физически сильных людей. Занятия гимнастикой Тай Чи помогает людям восстановиться после тяжёлых травм, так как она способна обеспечить человеку плавность и мягкость движений, а также расслабляющий эффект. Причинами распространения Тай Чи во всем мире стали следующие плюсы древнекитайской гимнастики:

— Занятия Тай Чи помогают повысить иммунитет, гибкость суставов, улучшают координацию.

— Положительно влияют на нервную систему, снимают стресс.

— Многие называют большим плюсом от занятий Тай Чи активацию скрытых участков мозга. То есть, применяя древнекитайскую практику, вы заставляете свой мозг лучше работать.

— Также занятия Тай Чи хорошо влияют на работу сердца.

— Тай Чи положительно влияют на людей, больных остеопорозом.

— Этот плюс от занятий Тай Чи оценят многие. В результате занятий снижается риск простудных заболеваний.

Занятия Тай Чи в Москве

Фитнес- государство [Republika] в Москве приглашает своих республиканцев освоить мудрость древних даоссов. Мы не пытаемся переосмыслить древнюю гимнастику, мы постигаем ее с лучшими мастерами и хотим поделить своими знаниями с вами. Посещая наши занятия Тай Чи фитнес –клубах [Republika] в Москве, вы не только оздоровите свой организм, зарядитесь бодростью и хорошим настроением, но и станете хозяином своей жизни, раскроете спящие способности, познаете смысл бытия. Многие наши республиканцы, которые регулярно посещают занятия Тай Чи, уверяют, что стали по-другому видеть окружающий мир, у них изменился восприятие действительности, и многие проблемы, которые раньше волновали, перестали беспокоить.

Освоить премудрости древнекитайского учения Тай Чи сеть [Republika] в Москве приглашает в фитнес – клубы, которые находятся по адресам:

— Ул. Валовая, д.26, станция метро ПАВЕЛЕЦКАЯ/ДОБРЫНИНСКАЯ;

— Ул. Никольская, 10 NIKOL’SKAYA PLAZA, -1 этаж, станция метро ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ, ОХОТНЫЙ РЯД, ТЕАТРАЛЬНАЯ, ЛУБЯНКА;

— площадь академика Курчатова, 1 (строение 78), станция метро ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ,

— Серебряническая набережная, д. 29, здание бизнес- центра «Серебрянный город», — 1 этаж, станция м. КУРСКАЯ.

— г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская, д. 28.

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Профессор Chi WU(吳奇教授) – Химический факультет Китайского университета Гонконга

Почетный профессор химии Wei Lun

Член Американского физического общества, избран в 1999 г. 852) 3943 6106
(852) 2603 5057
[email protected]
Полимерная лаборатория

Образование

1972 Бакалавр наук. Университет науки и технологий Китая
1987 к.т.н. Государственный университет Нью-Йорка в Стоуни-Брук

 

Должность

С 2020 г. Почетный профессор химии Вэй Лунь Китайского университета Гонконга
2010-2020 Вэй Лунь Профессор химии Китайского университета Гонконга
1999-2020 Профессор химии Китайского университета Гонконга
1996-1999 Читатель, Китайский университет Гонконга
1992-1996 Преподаватель Китайского университета Гонконга
1989-1992 Научный сотрудник AvH, а затем научный сотрудник, BASF AG, Германия
1987-1989 Научный сотрудник, SUNY, Stony Brook

 

Научные интересы

Используя сочетание синтетической химии, физики полимеров и молекулярной биологии, мы разрабатываем и проводим решающие эксперименты, чтобы ответить на важные вопросы макромолекул, коллоидов и биологии, включая

26.

разработка невирусных векторов для молекулярных препаратов;
2. зарождение нейронов дегенеративных заболеваний, связанных с агрегацией белков;
3. дизайн, синтез и сборка функциональных макромолекул;
4. динамика и структура полимерных растворов и гелевых сеток;
5. молекулярных характерных свойств сложных и специальных полимеров.

 

Почетные звания и награды

2015 Премия Ван Баорена за достижения в области фундаментальных исследований полимеров
2003 Национальная научная премия Китая (2-я степень)
2002 Премия «Отличный руководитель аспирантуры», Академия наук Китая
2000 Премия Краучера (для старшего научного сотрудника), Фонд Краучера, Гонконг
1999 Член Американского физического общества, США
1997 Премия «Выдающийся молодой ученый» Фонд «Цю Ши», Гонконг, Китай
1996 Премия выдающемуся молодому исследователю (грант) Национального фонда естественных наук, Ch
июнь 1989 г. – июнь 1990 г. Стипендиат Фонда Александра фон Гумбольдта, Германия
1982 Стипендия Го Моруо (первая именная стипендия в КНР) Китайский университет науки и технологий, Хэфэй, Аньхой

 

Профессиональная деятельность

Встречи: Член редколлегии: Polymer, Langmuir and Macromolecules
Член исполнительного консультативного совета: Macroмолекулярное издание (07.01.2007)
Заместитель редактора, Macromolecules (ACS. Начиная с 01.01.2006)

Полный список проектов
Статистика публикаций

 

Представительские публикации

1. С 1999 года Чи Ву, Шуйцин Чжоу, 9 лет0003 «Термодинамически стабильное состояние глобул одиночной поли( N -изопропилакриламидной) цепи в воде»
Макромолекулы , 28, 5388 (1995).
<ссылка>
2. Chi Wu, Shuiqin Zhou,
«Первое наблюдение состояния расплавленной глобулы одиночной гомополимерной цепи»,
Physical Review Letter , 77(14), 3053 (1996).
<ссылка>
3. Chi Wu, Xiaohui Wang,
«Переход одиночной гомополимерной цепи из глобулы в клубок в растворе»,
Physical Review Letters , 80(18), 4902 (1998).
<ссылка>
4. Fan Jin, Chi Wu,
«Наблюдение перехода первого порядка при ультрафильтрации гибких линейных полимерных цепей»,
Physical Review Letters, 96, 237801 (2006).
<ссылка>
5. Hui Ge and Chi Wu,
«Разделение линейных и звездчатых цепей нанопорой»,
Макромолекулы , 43 , 8711–8713 (2010) (история на обложке)
<ссылка>
6. Chi Wu и Lianwei Li,
«Унифицированное описание транспортировки полимерных цепей с различной топологией через небольшую цилиндрическую пору»,
Polymer , 54 , 1463 (2013) (Cover Story).
<ссылка>
7. Guangzhao Zhang, Aizheng Niu, Shufu Peng, Yingfeng Tu, Mei Li, Ming Jiang, Chi Wu,
«Формирование новых полимерных наночастиц»,
Accounts of Chemical Research,  34(3), 249–256 (2001).
<ссылка>
8. Guangzhao Zhang, Chi Wu,
«Сворачивание и формирование мезоглобул в разбавленных растворах сополимеров»
Adv Polym Sci (2005) 195: 1–x, DOI 10.1007/12_050
<ссылка>
9. Yonggang Shangguan, Dameng Guo, Hui Feng, Yuan Li, Xiangjun Gong, Qianjin Chen, Bo Zheng, Chi Wu,
«Картирование фазовых диаграмм полимерных растворов с помощью комбинации капель микрожидкостного раствора и обнаружения рассеяния лазерного света»,
Макромолекулы , 47 , 2496-2502 (2014).
<ссылка>
10. Yanan Yue, Chi Wu,
«Прогресс и перспективы в разработке полимерных векторов для доставки генов in vitro»,
Biomaterials Science , 1 , 152-170 (2013) (Invited Review).
<ссылка>

著作目錄

 

Fire Pioneer (Chiwu) — Summoners War Database

КЛАСС: 5-ЗВЕЗДНЫЙ

ТИП: HP

КАК ПОЛУЧИТЬ: Таинственный свиток, Храм желаний, Огненный свиток, Легендарный свиток

ПОДХОДИТ ДЛЯ: SF10, PvP в целом

МАКС. ХАРАКТЕРИСТИКИ (6* и пробужденных)

HP: 12180 ATK: 780 DEF: 549 SPD: 103

ПРОБУЖДЕННЫЙ БОНУС

Увеличивает точность на 25%

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОБУЖДЕНИЮ

20 Высокая 10 Средняя 15 Высокая 5 Средняя

ВИДЕО-РУКОВОДСТВО

Получите тренировку в чате от игроков G3!

ПОДРОБНЕЕ!

 

НАВЫКИ ЧИУ

Необходимое количество умений: 13 (Использование Дьяволмонов)

Атака Инь-Ян: Атакует врага силой Инь и Ян и усыпляет врага с 2-процентным шансом на 2 хода. . Урон увеличивается в соответствии с вашим MAX HP.

 • Урон +5%

 • Урон +5%

 • Шанс эффекта +5%

 • Урон +10%

 • Урон +10%

Множитель – 3,6*{АТК} + 0,09*{МАКС. HP}

 

Мудрость Полярной Звезды: Атакует врага 2 раза, при этом каждая атака имеет 75% шанс снять положительный эффект врага и 75% шанс чтобы заблокировать положительные эффекты, предоставленные цели, на 2 хода. Эта атака не будет приземляться как скользящие удары. (Многоразовый в 4 хода).

 • Урон +5%

 • Урон +10%

 • Урон +10%

 • Охлаждающий ход -1

Множитель – 3,0*{ATK} x2

 

Рукавная атака: Атакует всех врагов силой, пожирающей мир, чтобы снять положительные эффекты со всех врагов и уменьшить их шкалу атаки на 15% для каждого. Дополнительно уменьшает шкалу атаки каждого врага на 15% за каждый положительный эффект, снятый с каждого врага. (Многоразовый в 5 ходов).

 • Урон +10%

 • Урон +10%

 • Урон +10%

 • Охлаждающий ход -1

Мультипликатор- 4,4*{ATK}

Навыки лидера: увеличить скорость атаки монстров Ally Monsters на 24%

Руны Чиву

Acc

2 — комплекты | Клинок, Месть

4 — Набор | Отчаяние, Свифт

 

Конец игры 

Фокус на скорость, здоровье, защиту, точность, сопротивление

2 — Наборы | Будет​​

4 — Комплект | Violent​

HP% 

SPD

HP% / DEF%

Имейте в виду, что вам нужно изменять и строить данные, основанные на ваших общих рекомендациях. контент, для которого вы хотите использовать этого монстра, и с какой командой вы его используете.

 

Если вы ищете подробные сборки рун и характеристик, вам следует взглянуть на Руководство по выращиванию рун от SWMaster — я был участником их сайта с тех пор, как впервые начал играть в Summoners War, и очень рекомендую его всем игрокам.

 

Узнайте о рунах, местах выпадения и многом другом!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

СИЛЬНЫЕ/СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

Сильные стороны:

•Чиву в Summoners War – первоклассная стриптизерша для PvP.

• У него есть желанный навык лидера скорости, который можно использовать где угодно.

• Его 3-й навык снимает не только баффы, но и полосу АТК в зависимости от количества баффов.

• У него есть сон на его 1-м навыке и полезный блок на его 2-м навыке.

• У него много базовых HP, и он пробуждается с Точностью, которая улучшает его способность раздеваться.

 

Слабость:

• Его 1-й навык достигает максимума при 25% Точности, что делает его ненадежным.

 

РЕЙТИНГ

GB12 (1/10): Чиву имеет элементарный недостаток и не может использоваться в Giants B12.

DB12 (2/10): Несмотря на то, что у него есть полоска иммунитета, его полезный блок очищается, что делает его малопригодным в Dragons B12.