Мишель мирсана: Оптом и в розницу детский и взрослый трикотаж, верхняя одежда Крокид, носки, спорт.

Содержание

LinkedIn

選擇語言Bahasa Indonesia (Bahasa Indonesia)Bahasa Malaysia (Malay)Čeština (Czech)Dansk (Danish)Deutsch (German)English (English)Español (Spanish)繁體中文 (Chinese (Traditional))Français (French)한국어 (Korean)Italiano (Italian)简体中文 (Chinese (Simplified))Nederlands (Dutch)日本語 (Japanese)Norsk (Norwegian)Polski (Polish)Português (Portuguese)Română (Romanian)Русский (Russian)Svenska (Swedish)Tagalog (Tagalog)ภาษาไทย (Thai)Türkçe (Turkish)العربية (Arabic)

عفواً، لم نتمكن من العثور على الصفحة التي تبحث عنها. برجاء المحاولة مرة أخرى للصفحة السابقة أو الانتقال لـمركز المساعدة للمزيد من المعلومات

الإنتقال لموجزك الرئيسي

Omlouváme se, nemůžeme najít stránku, kterou hledáte. Zkuste se vrátit zpátky na předchozí stránku, nebo se podívejte do našeho Centra nápovědy pro více informací

Přejít do informačního kanálu

Vi kan desværre ikke finde den side, du leder efter.

Gå tilbage til den forrige side, eller besøg Hjælp for at få flere oplysninger

Gå til dit feed

Die gewünschte Seite konnte leider nicht gefunden werden. Versuchen Sie, zur vorherigen Seite zurückzukehren, oder besuchen Sie unseren Hilfebereich, um mehr zu erfahren.

Zu Ihrem Feed

Uh oh, we can’t seem to find the page you’re looking for. Try going back to the previous page or see our Help Center for more information

Go to your feed

Vaya, parece que no podemos encontrar la página que buscas. Intenta volver a la página anterior o visita nuestro Centro de ayuda para más información.

Ir a tu feed

Nous ne trouvons pas la page que vous recherchez. Essayez de retourner à la page précédente ou consultez notre assistance clientèle pour plus d’informations

Ouvrez votre fil

Maaf, sepertinya kami tidak dapat menemukan halaman yang Anda cari.

Coba kembali ke halaman sebelumnya atau lihat Pusat Bantuan kami untuk informasi lebih lanjut

Buka feed Anda

Non abbiamo trovato la pagina che stai cercando. Prova a tornare alla pagina precedente o visita il nostro Centro assistenza per saperne di più.

Vai al tuo feed

申し訳ありません。お探しのページが見つかりません。前のページに戻るか、ヘルプセンターで詳細をご確認ください

フィードに移動

원하시는 페이지를 찾을 수 없습니다. 이전 페이지로 돌아가거나 고객센터에서 자세히 알아보세요.

홈으로 가기

Harap maaf, kami tidak dapat menemui laman yang ingin anda cari. Cuba kembali ke laman sebelumnya atau lihat Pusat Bantuan kami untuk maklumat lanjut

Pergi ke suapan

De pagina waar u naar op zoek bent, kan niet worden gevonden. Probeer terug te gaan naar de vorige pagina of bezoek het Help Center voor meer informatie

Ga naar uw feed

Vi finner ikke siden du leter etter.

Gå tilbake til forrige side eller besøk vår brukerstøtte for mer informasjon

Gå til din feed

Nie możemy znaleźć strony, której szukasz. Spróbuj wrócić do poprzedniej strony lub nasze Centrum pomocy, aby uzyskać więcej informacji

Przejdź do swojego kanału

A página que você está procurando não foi encontrada. Volte para a página anterior ou visite nossa Central de Ajuda para mais informações

Voltar para seu feed

Ne pare rău, nu găsim pagina pe care o căutaţi. Reveniţi la pagina anterioară sau consultaţi Centrul nostru de asistenţă pentru mai multe informaţii

Accesaţi fluxul dvs.

Не удаётся найти искомую вами страницу. Вернитесь на предыдущую страницу или посетите страницу нашего справочного центра для получения дополнительной информации.

Перейти к ленте

Sidan du letar efter hittades inte.

Gå tillbaka till föregående sida eller besök vårt Hjälpcenter för mer information

Gå till ditt nyhetsflöde

ขออภัย ดูเหมือนเราไม่พบหน้าที่คุณกำลังมองหาอยู่ ลองกลับไปที่หน้าเพจก่อน หรือดู ศูนย์ความช่วยเหลือ ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ไปที่ฟีดของคุณ

Naku, mukhang hindi namin mahanap ang pahina na hinahanap mo. Subukang bumalik sa nakaraang pahina o tingnan ang aming Help Center para sa higit pang impormasyon

Pumunta sa iyong feed

Aradığınız sayfa bulunamadı. Önceki sayfaya geri dönün veya daha fazla bilgi için Yardım Merkezimizi görüntüleyin

Haber akışınıza gidin

抱歉,无法找到页面。试试返回到前一页,或前往帮助中心了解更多信息

前往动态汇总

我們好像找不到該頁面。請回到上一頁或前往說明中心來進一步瞭解

前往首頁動態

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b9 — English translation – Linguee
На грузовики могут устанавливаться зарубежные


[. ..]

дизели Perkins мощностью 65 л.с. (базовый


[…]
двигатель) и Deutz BF 04L 2011 мощностью […]

79 л.с. или отечественный владимирский


[…]

ВМТЗ Д-130Т мощностью 65 л.с. Приводы от валов отбора мощности спереди и сзади позволяют навешивать различное дополнительное оборудование.

trucksplanet.com

trucksplanet.com

The trucks can be equipped with foreign


[…]

Perkins 65 hp diesel (Base engine) and Deutz BF 04L 2011 with


[…]
an output of 79 hp or domestic VMTZ D-130T […]

developes 65 hp.

trucksplanet.com

trucksplanet.com


Параметр bf содержит файл, который [. ..]

клиент должен получить по TFTP; подробности смотрите в Разд. 4.5.4.

debian.org

debian.org


The “bf” option specifies the […]

file a client should retrieve via TFTP; see Section 4.5.4 for more details.

debian.org

debian.org

Если заготовка имеет важное значение в стране, то


[…]

составителям кадастров рекомендуется использовать национальные


[…]
данные по заготовкам или вывести значение BF по конкретной стране.

ipcc-nggip.iges.or.jp

ipcc-nggip.iges.or.jp

If logging is significant in the


[…]
country, the inventory compilers are encouraged to use national [. ..]

harvest data or derive country-specific BF values.

ipcc-nggip.iges.or.jp

ipcc-nggip.iges.or.jp

BD выпускается в строгом соответствии с техническими условиями, все аудио могут быть расшифрованы вывода см. в разделе BD RIP, BD ISO треков были совершенны следующего поколения выходе источника

macbook-covers.net

macbook-covers.net

BD produced in strict accordance with specifications, all the audio can be decoded output, see BD RIP, BD ISO tracks were perfect the next generation of source output

macbook-covers.net

macbook-covers.net

Если бы Володя Малахов, до этого очень здорово


[. ..]
игравший ту партию, пошел Bf5 c Ефименко, то мы […]

бы выиграли тот матч, вышли на чистое первое


[…]

место, и, что очень важно, поменялись бы с украинцами местами психологически.

crestbook.com

crestbook.com

If Volodya Malakhov, who had played that game extremely well until


[…]
then, had gone for Bf5 against Efimenko […]

then we’d have won the match, moved into


[…]

clear first place and, very importantly, switched places with the Ukrainians psychologically.

crestbook.com

crestbook.com


Эта опция меню будет доступна после установки CD/DVD/BDROM-привода в NMT, или при подключении внешнего USB-привода CD/DVD/BDROM.

popcornhour.es

popcornhour.es


This option will only be accessible when a CD/DVD/BD-ROM drive has been installed into or attached to your NMT.

popcornhour.es

popcornhour.es

Изъятие древесины (L древ.-изъятия ) рассчитывается с помощью уравнения 2.12 из главы 2, товарные круглые лесоматериалы с корой (H), коэффициент преобразования и


[…]

разрастания биомассы (BCEF ), доля


[…]
коры в заготовленной древесине (BF), отношение подземной биомассы […]

к надземной биомассе (R), доля


[…]

углерода в сухом веществе (CF) и табличные данные по умолчанию, раздел 4.5.

ipcc-nggip.iges. or.jp

ipcc-nggip.iges.or.jp

Wood removal (L wood-removals ) is calculated with Equation 2.12, Chapter 2, merchantable round wood over bark (H), biomass conversion expansion factor (BCEF ), bark


[…]

fraction in harvested wood


[…]
(BF), below-ground biomass to above-ground biomass ratio (R), carbon […]

fraction of dry matter (CF)


[…]

and default tables, Section 4.5.

ipcc-nggip.iges.or.jp

ipcc-nggip.iges.or.jp

В Институте агротехники и животноводства Баварского земельного управления сельского хозяйства вот уже много лет


[…]

используются инкубаторы с принудительной


[…]
циркуляцией воздуха серии BF от BINDER, благодаря [. ..]

которым качество исследований остается


[…]

неизменном высоким.

binder-world.com

binder-world.com

At the Institute for Agricultural Engineering and Animal Husbandry at the Bavarian State Research Center for Agriculture,


[…]

incubators with mechanical convection of the BF


[…]
series from BINDER have supported the consistently […]

high quality of research for many years.

binder-world.com

binder-world.com


Добавить код BF к соответствующим номерам […]

заказов муфт и ниппелей.

staubli.com

staubli.com


Add the code BF to the concerned part-numbers [. ..]

of the sockets and the plugs.

staubli.com

staubli.com

влажность,W; —коэффициент биоразложения отходов на стадии


[…]
полного метаногенеза Bf (зависит от морфологического […]

состава биоразлагаемой части ТБО).

ogbus.com

ogbus.com

factor of biodecomposition of waste products at the stage of complete


[…]
formation of methane Bf (depends on morphological […]

structure of biodecomposing part of MSW).

ogbus.ru

ogbus.ru

Хотя


[…]
Me.410 превосходил Bf.110 по лётно-техническим […]

характеристикам, прежде всего по скорости и дальности полёта, но всё


[. ..]

же уступал ему в универсальности применения.

warthunder.com

warthunder.com

Although the Me.410 was


[…]
superior to the Bf 110 in its performance […]

characteristics, most of all in its speed and flight range,


[…]

it was inferior as far as versatility was concerned.

warthunder.com

warthunder.com

Она весит 13 т и может перевозить до 2 т


[…]

груза с помощью установленного


[…]
дизельного двигателя Deutz BF 6L 913 мощностью 160 […]

л.с. или GM 4-53T мощностью 175 л.с. Колеса


[…]

амфибии имеют диаметр 2.96 м и ширину 1. 5 м. Скорость на суше 8 км/ч, на воде — 5 км/ч. На палубу амфибии может приземляться небольшой вертолет, а чтобы амфибия не перевернулась от воздушных потоков, создаваемых лопастями вертолета, предусмотрена система 4х якорей, фиксирующих VARF.

trucksplanet.com

trucksplanet.com

Weighing a total of 13 t, 2 t payload, it was powered by a


[…]
Deutz BF 6L 913 160 hp or GM 4-53T 175 hp engine […]

with wheels of 2.96 m diameter and


[…]

1.5 m wide. Speed of 8 km / h on land and 5 in water.

trucksplanet.com

trucksplanet.com


Светодиоды «, «BF«, «FDO» и «FS» не являются […]

элементами системы обеспечения безопасности и не должны использоваться в


[. ..]

качестве таковых.

download.sew-eurodrive.com

download.sew-eurodrive.com


The «R«, «BF», «FDO» and «FS» LEDs are not safety-oriented […]

and may not be used as a safety device.

download.sew-eurodrive.com

download.sew-eurodrive.com


Страхование типа «Bf« и «Cf» подготовила EGAP […]

при тесном сотрудничестве с банковским сектором с целью позволить банкам оперативно


[…]

реагировать на потребности своих клиентов, а экспортёрам позволить получить от продажи экспортных дебиторских задолженностей финансовые средства для реализации последующих контрактов.

egap.cz

egap.cz


The insurance of the types «Bf» and «Cf» has been prepared [. ..]

by EGAP in close cooperation with the banking sector with aim


[…]

of enabling banks to react flexibly to needs of their clients and helping exporters to acquire financial funds for realization of further contracts by selling of their export receivables.

egap.cz

egap.cz


ELSRMBF/AF облегченная версия […]

саморегулирующийся нагревательный кабель, включающий внешнюю оболочку, которая безопасна


[…]

для использования с пищевыми продуктами и питьевой водой.

eltherm.com

eltherm.com


ELSR-M-BF/AF is the light version […]

of a self-regulating heating cable featuring an outer jacket which is KTW-proofed and


[. ..]

suitable for use in potable water.

eltherm.com

eltherm.com


В 2000 году, проработав около года на должности начальника отдела обслуживания и продаж в подразделении Olympus France, он вернулся в компанию Olympus Medical Systems Europa GmbH в Гамбурге, заняв пост начальника отдела GI/EUS/BF и подразделения маркетинга услуг.

olympus.com.ru

olympus.com.ru


In 2000, after spending about a year as Department Manager, Service & Sales Management with Olympus France, he returned to Olympus Medical Systems Europa GmbH in Hamburg to take on the role of Department Manager GI/EUS/BF and Service Marketing Division.

olympus.it

olympus.it

Выполнен проект по изготовлению пилотных


[…]

образцов портативного мультимедийного проигрывателя, использующего разнообразные


[. ..]
аудиоинтерфейсы, на процессоре Blackfin BF548.

promwad.com

promwad.com

The project for the pilot samples production of the portable


[…]

multimedia players that use different audio interfaces and


[…]
are based on Blackfin BF548 processor was successfully […]

completed.

promwad.com

promwad.com

SF1605x400 обработанной винт мяч


[…]
шариковинтовая SF типа обрабатываемой в соответствии с BK12 и BF/FF12 опор ШВП.

zappautomation.co.uk

zappautomation.co.uk

The SF1605x400 machined ball screw is


[. ..]
the SF type ballscrew machined to fit the BK12 and BF/FF12 ballscrew supports.

zappautomation.co.uk

zappautomation.co.uk

Во-вторых,


[…]
использовать VAV BF типа низкого шума […]

ветра шасси используется в основном для различных кондиционеры, воздушные


[…]

завесы, отопления и охлаждения, вентилятор и т.д., также могут быть использованы в промышленных и горнодобывающих предприятий, общественных мест, крытый вентиляции.

ru.shyngda.com

ru.shyngda.com


Second, use VAV BF type low-noise wind […]

chassis is mainly used for a variety of air conditioning units, air curtain, heating


[. ..]

and cooling fan, etc., can also be used in industrial and mining enterprises, public places, indoor ventilation.

en.shyngda.com

en.shyngda.com

Чтобы привести автомобиль в боевую готовность и показать силу были использованы 3-дюймовые навесы и особые


[…]

колеса матового черного цвета, а также


[…]
грязевые шины М/Т BF Goodrich, был добавлен […]

большой передний кенгурятник, ограничительная


[…]

планка и багажник на крыше.

ms-auto.co.jp

ms-auto.co.jp

To be fully armed and show the impact, 3 inch lift ups and


[…]

special mat black wheel and BF Goodrich


[…]
mud terrain tires, large front grill guard [. ..]

and tail guard and roof racks are added.

ms-auto.co.jp

ms-auto.co.jp

Мы также добавили черные боковые пороги, 2-дюймовый


[…]

навес, эксклюзивные колеса черного цвета и всесезонные


[…]
грязевые шины BF Goodrich для придания […]

более неустрашимого вида.

ms-auto.co.jp

ms-auto.co.jp

We also added black side tube step, 2 inch lift up, exclusive black color


[…]
wheel and BF Goodrich mud terrain tire […]

to make it with a look of fearless determination.

ms-auto.co.jp

ms-auto.co.jp

Поскольку пропорциональная


[…]
счетная трубка BF3 будет реагировать [. ..]

только на термальные нейтроны, полиэтиленовый модератор,


[…]

который замедляет случайные быстрые нейтроны до термальных энергий, окружает нейтронно чувствительную трубу.

ru.flukebiomedical.com

ru.flukebiomedical.com


Since the BF3 proportional counter […]

tube will only respond to thermal neutrons, a polyethylene moderator, which slows the


[…]

incident fast neutrons to thermal energies, surrounds the neutron sensitive tube.

flukebiomedical.com

flukebiomedical.com

В настоящий момент компания


[…]
[…]
Promwad работает над системой видео наблюдения и регистрации с использованием стандарта сжатия изображения JPEG2000 на базе кодека ADV212/202 и двухъядерного процессора Blackfin BF561.

promwad.com

promwad.com


Currently Promwad Company develops a video surveillance and recording system using JPEG2000 image compression standard based on ADV212/202 codec and Blackfin BF561 duo core processor.

promwad.com

promwad.com

I. Общие сведения о Шанхае должен достичь Фан-Ко,


[…]
дизайн и производство BF VAV низким шасси шум […]

ветра предназначены для вентилятора выхлопных


[…]

устройств для удовлетворения оперативных потребностей различных рабочих условиях, он имеет небольшой размер, легкий вес, красивый внешний вид, низкий уровень шума, простота в обслуживании.

ru.shyngda.com

ru.shyngda.com

I. Overview of Shanghai should reach a Fan Co., the design and


[. ..]
production of the BF VAV low noise wind chassis […]

designed for the blower exhaust devices


[…]

to meet the operational requirements of different working conditions, it has a small size, light weight, beautiful appearance, low noise, easy maintenance.

en.shyngda.com

en.shyngda.com

Наряду со страхованием кредита на инвестиции мы наше предложение расширили на два следующих страховых продукта для страхования


[…]

просроченных задолженностей по экспортным


[…]
поставочным кредитам (вид Bf и Cf), которые позволяют […]

банкам откупать экспортные задолженности


[…]

без регресса на экспортера.

egap.cz

egap.cz

Simultaneously with insurance of a credit for the financing of investments, we extended our offer by two other insurance products for


[…]

insurance of ceded receivables from export


[…]
supplier credits (types Bf and Cf) which enable […]

banks to purchase export receivables


[…]

without recourse against the exporter.

egap.cz

egap.cz

Оборот


[…]
компании Manitou BF, специализирующейся […]

только на подъемных машинах, превысил миллиард евро (более 15 миллиардов


[…]

эстонских крон) в год.

intrac.ee

intrac.ee


The turnover of Manitou BF, who is focused […]

only on lifting machines, is over one milliard euro (more than 15 milliard Estonian kroons ) a year.

intrac.ee

intrac.ee


Для учета коры в изымаемой при заготовке древесине необходимо использовать «долю коры в заготовленной древесине» (BF).

ipcc-nggip.iges.or.jp

ipcc-nggip.iges.or.jp


Bark fraction in harvested wood (BF) should be 4.33 applied to account for bark in wood removals with harvest.

ipcc-nggip.iges.or.jp

ipcc-nggip.iges.or.jp


BFC продолжает тесно сотрудничать с BFМ для обеспечения максимальной координации деятельности [.

© 2021 ТК